Provozovatel projektu: Hlavní partner projektu: Koordinátor projektu:
Další partneři projektu:
Vypracování podkladů pro grafický návrh internetových stránek a vypracování textu internetových stránek výukového centra v Černošíně bylo financováno projektem Společně pro ochranu životního prostředí v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007–2013.

Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín vlastní Výukové a školicí centrum Černošín. Toto centrum zahájilo svoji činnost v září 2008 a je provozováno společností EKODEPON, s.r.o., která je v majetku Sdružení obcí Černošín.

Výukové a školicí centrum je unikátní zařízení, kde se snoubí teorie s praxí. V areálu se nachází jak provozy, kde je nakládáno s komunálními odpady, tak i školicí středisko.

Teoretická část exkurze:

Školicí středisko s kapacitou pro 50 osob je vybaveno kompletně audio a videotechnikou, sociálním zařízením a malou (kopletně vybavenou) kuchyňkou. Zde účastníci exkurze dostanou od odborně vyškoleného lektora teoretické informace o kompletním systému správného nakládání s odpady, které vznikají v domácnostech. Prostřednictvím průhledu (okna) mohou vidět přímo provoz dotřiďovací linky odpadů. V interiéru učebny jsou instalovány informační panely zobrazující nakládání s jednotlivými druhy odpadů (jejich sběru, vytřídění a následném využití). Současně jsou zde fyzicky vystaveny vzorky surovin, které jsou z vytříděného odpadu vyráběny a které budou následně opět využity pro výrobu dalších výrobků. Dále jsou zde informace o recyklačních a zpracovatelských společnostech v Plzeňském kraji, které se zabývají zpracováním vytříděných složek odpadů.

Praktická část exkurze:

Účastníci procházejí naučnou stezku odpadů. Stezka je lemována informačními panely, na kterých jsou působivou formou vyobrazeny „cesty“ odpadů, které jsou vytříděny z domovního odpadu, co se s nimi dále děje a jak jsou následně využívány. Stezka prochází kolem řízené skládky odpadů, kompostárny a kogenerační jednotky, kde je z jímaného skládkového plynu vyráběna elektrická energie.

Smyslem je v praxi ukázat, co se děje s odpady, když nejsou tříděny a jsou odkládány pouze do sběrných nádob a současně ukázat co se děje s odpady, když je s nimi správně nakládáno, to znamená, když jsou správně tříděny do kontejnerů nebo odkládány ve sběrných dvorech odpadů. Ukázat smysl třídění odpadů

1) vyberte datum
2) vyberte čas

Exkurze se konají v pracovních dnech v dopoledních hodinách (od 9.00 hod.) nebo v odpoledních hodinách (od 13.00 hod.) Individuelně lze domluvit i termín ve dnech pracovního klidu Doba trvání exkurze je cca 1,5 hodiny podle věkové kategorie účastníků včetně malé přestávky na občerstvení. Kapacita školicího střediska je max. 50 účastníků

Okruh účastníků exkurzí není nijak omezen. Účastnit se mohou jak žáci mateřských, základních, středních škol, učilišť, kolektivy zaměstnanců společností a úředníci státní správy a samosprávy, kteří se zabývají agendou odpadového hospodářství.

Lektorem je odborně vyškolený pracovník

Exkurze je zcela zdarma. Účastníci si zajišťují a hradí pouze dopravu.

Důležitá informace pro zájemce o exkurzi

Pro kalendářní rok 2017 je možno opět získat příspěvek na dopravu do školicího centra v Černošíně. Příspěvek poskytuje Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí prostřednictvím administrátora projektu Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje. Vzhledem k tomu, že prostředky jsou omezené je nutno dodržet následující postup:

 1. Telefonicky se domluvit s administrátorem (RRA PK) na tel: 728 11 67 66, případně na tel. 377 201 420 paní Šlajsovou.
 2. Na internetových stránkách www.sc-cernosin.cz si zarezervovat termín pro konání exkurze
 3. Po obdržení akceptace termínu (do dvou dnů) ze strany provozovatele školicího centra si objednat si dopravu.
 4. Dopravce musí vystavit a zaslat fakturu na adresu:
  Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
  Riegrova 1, 301 11 Plzeň
  IČ: 25245091, DIČ: CZ25245091
 5. Faktura bude uhrazena ve stanoveném termínu splatnosti administrátorem (RRA PK) na účet dopravce.